Právní informace

Obchodní podmínky

Právní informace

Obchodní podmínky

ve smyslu ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále uvedeného Prodávajícího (popř. téhož subjektu v pozici. Zhotovitele)

Prodávající:

EKOKLIMA A/C s.r.o., sídlem Skořenice čp. 142, IČ: 287 81 864, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27015, zastoupená jednatelem Ladislavem Šebetkou

vyhlašuje Obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 Nového Občanského zákoníku

následovně:

 

I/
Úvodní ustanovení:

1)
Prodávající provádí výrobu a prodej chladicích a klimatizačních jednotek (dále jen jednotky), servis, opravy a údržbu takto vyrobených a prodaných vlastních výrobků (služby), a servis, opravy a údržbu (služby) jiných výrobků, strojů a zařízení. Provádí instalaci, montáž a uvedení do provozu chladicích a klimatizačních jednotek vlastních i jiných výrobců.

2)
Tyto Obchodní podmínky jsou vyvěšeny na webových stránkách Prodávajícího na internetu, a každému Kupujícímu jsou tak známy a dostupné k seznámení.
Při obchodním jednání o uzavření kupních a jiných smluv Prodávající odkáže na vlastní webové stránky ohledně těchto Obchodních podmínek, popř. jiným způsobem zajistí seznámení druhé strany s obsahem těchto Obchodních podmínek.

3)
Veškeré obchodní a jiné smlouvy (dále jen Obchody) uzavřené v rámci předmětu vlastní podnikatelské činnosti Prodávajícího s druhými stranami jsou uzavřené podle těchto Obchodních podmínek (určení obsahu smlouvy), pokud ve vlastní smlouvě kupní nebo jiné není ujednáno něco jiného. V případě rozporu mezi vlastní, uzavřenou, kupní nebo jinou smlouvou a Obchodními podmínkami má přednost ujednání podle vlastní uzavřené kupní nebo jiné smlouvy.

4)
Pro smlouvy uzavřené Prodávajícím, shora označeným, mohou platit Obchodní podmínky druhé strany pouze tehdy, pokud je to výslovně ujednáno, nebo ze všech okolností obchodu plyne jednoznačným způsobem, že smluvní strany měly vůli při tom kterém konkrétním obchodu se řídit obchodními podmínkami druhé strany, tedy strany odlišné od Prodávajícího podle těchto Obchodních podmínek.

 

II/
Uzavření kupní nebo jiné smlouvy s kupujícím nebo jiným zákazníkem:

1)
Obchody jsou uzavírány následovně:
– Písemnou smlouvou s podpisy obou stran na jedné listině, nebo
– Smlouvou s podpisy obou stran na dvou nebo více listinách, včetně e-mailové komunikace (není nutný elektronický podpis, pokud je e-mail komunikace průkazná a zřetelná a jasná) formou objednávky a jejího potvrzení, popř. jinou určitou a srozumitelnou komunikací, ze které zřetelně plyne záměr obou stran příslušnou smlouvu uzavřít
– Ústní, tedy i telefonickou, formou, kde jedna strana druhé pošle nejpozději do 3 dnů potvrzení o provedeném ujednání poštou nebo e-mailem na adresu druhé strany, a druhá strana nezpochybní neprodleně obsah ujednání podle zaslaného potvrzení

2)
Objednávka kupujícího nebo vlastní obsah uzavřené smlouvy musí obsahovat následující údaje:
– specifikace požadovaného zboží
– specifikace požadované dokumentace, dodané spolu se zbožím
– požadované množství
– požadovaný termín dodání
– jednotková kupní cena nebo jiný způsob určení kupní ceny, jinak je
dodáno zboží za cenu u Prodávajícího v čase obvyklou
– označení prodávajícího a kupujícího
– obdobné údaje v potřebném rozsahu v případě zajištění servisu, opravy, údržby Prodávajícím, popř. Prodávajícím jako Zhotovitelem

3)
Smluvní strany tímto prohlašují, že elektronická výměna dat prováděná na základě této Smlouvy má povahu písemně učiněného právního úkonu a je rovnocenná s jinak běžně užívanou formou písemného styku a zároveň výslovně berou na vědomí, že takovým přenosem zpráv mohou vzniknout závazky, které jsou právně platné a na jejichž základě se lze domáhat plnění povinností.
Smluvní strany se zavazují, že nebudou úkony učiněné na základě této Smlouvy jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že úkon byl učiněn formou elektronické výměny dat. Smluvní strany tímto prohlašují, že elektronické zprávy a záznamy jsou přijatelným důkazním materiálem a rovněž se zavazují, že nenapadnou ani nezpochybní důkazní přípustnost úkonů učiněných formou elektronické výměny dat.

 

III/
Dodání zboží či služeb:

1)
Prodávající zboží (plnění) dodá ve lhůtě, která je dohodnuta mezi stranami ve smlouvě, uzavřené postupem shora v Obchodních podmínkách popsaných. Obvyklá dodací lhůta zboží činí 30 dnů od potvrzení objednávky, popř. u služeb 10 dnů od potvrzení objednávky pro poskytnutí služeb ( servis, opravy, údržba). Pokud není ujednáno jinak, platí obvyklé lhůty Prodávajícího pro splnění smlouvy.
Kupující je povinen zboží (plnění) převzít v uvedené lhůtě po předchozím oznámení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn plnit smlouvu i po částech, a kupující je povinen převzít i částečné plnění.

2)
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zboží není dodáno (nebo služby poskytnuty) ani do 40 dnů po uplynutí dohodnuté doby plnění nebo obvyklé lhůty plnění, pokud není dohodnuta doba splnění dodávky zboží nebo služeb.

3)
Spolu se zbožím Prodávající dodá i potřebné dokumenty, a to ve stejné lhůtě, není-li ujednáno jinak.

4)
Místem splnění smlouvy kupní nebo o poskytnutí služeb je vždy provozovna Prodávajícího na adrese Skořenice 142, pokud není ujednáno jinak.

5)
Každou dodávku zboží doprovází Prodávající dodacím listem, s náležitým a průkazným obsahem, který je kupující povinen podepsat oprávněnou osobou a vrátit Prodávajícímu. Totéž platí pro dodávky služeb, kde místo dodacího listu je průvodní list zakázky (servis, oprava, montáž…). Pozáruční servis a mimozáruční servis bude prováděn a účtován na základě smlouvy či objednávky a montážních výkazů potvrzených zákazníkem, jinak vždy podle skutečného objemu poskytnutých služeb, pokud by zákazník odmítl potvrdit montážní výkaz skutečně provedených výkonů (servisní služby).

6)
Každá dodávka zboží a zakázka služeb je Prodávajícím splněna faktickým zajištěním dodávky zboží pro převzetí druhou stranou na místě splnění dle Obchodních podmínek nebo konkrétní smlouvy a faktickým provedením služeb, požadovaných druhou stranou. Dodávka zboží je splněna i tehdy, pokud je zboží připraveno k převzetí kupujícím na místě splnění, ale kupující zboží nepřevezme. Faktické splnění dodávky zboží a služeb Prodávajícím je rozhodující a dodávka zboží nebo služeb je splněna faktickým provedením i tehdy, pokud by druhá strana odmítla podepsat nebo nepodepsala dodací list nebo průvodní list zakázky, nebo by bezdůvodně odmítla převzetí zboží podle smlouvy. Prodávající má právo v této souvislosti uplatnit vůči kupujícímu nárok na zaplacení tzv. skladovného ve výši 0,1% z ceny skladovaného zboží denně, a to ve všech případech, kdy Prodávající ke dni splnění lhůty dodání zboží předmět kupní smlouvy připravil v místě splnění smlouvy k převzetí kupujícím, který však připravené zboží z jakéhokoliv důvodu nepřevzal.

7)
V případě, že kupující je v prodlení se svou povinností hradit jakýkoliv svůj finanční závazek vůči prodávajícímu, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění předmětného finančního závazku, aniž by se tím sám dostal do prodlení se splněním závazku dodat zboží nebo poskytnout službu.

8)
V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má Prodávající právo od kupní smlouvy nebo jiné smlouvy, o kterou se jedná, odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, jakož i nárok na ušlý zisk.

9)
Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího a odklad nabytí vlastnického práva kupujícího ke zboží trvá do doby, kdy kupující zaplatí celou jeho kupní cenu, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

IV/
Kupní cena a platební podmínky:

1)
Kupní cena či prostě cena plnění je sjednána v rámci konkrétních kupních smluv a jiných smluv (servis, oprava, údržba) jako cena smluvní. Kupní cenou, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, je obvyklá kupní ceny zboží nebo cena služeb u Prodávajícího v době uzavření konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o službách.

2)
Kupující (či objednatel) bude hradit dohodnutou cenu ve prospěch Prodávajícího na základě Prodávajícím řádně vystavené faktury se splatností 14 dnů od okamžiku vystavení kupujícímu (doručení faktury), když podle Obchodních podmínek platí fikce doručení třetím dnem po vystavení faktury prodávajícím, event. třetím dnem po předání faktury prodávajícím k poštovní přepravě kupujícímu nebo odeslání faktury elektronicky. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finanční částky, ke které se den splatnosti váže, na účet prodávajícího specifikovaný ve smlouvě nebo v souvisejícím účetním dokladu (faktuře). Fakturu lze vystavit a zaslat elektronicky, e-mailem.

3)
1. Kupující (či objednatel) není oprávněn zadržet cenu nebo její část z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči Prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní ceny, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných.

4)
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má Prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

5)
V případě důvodných pochybností Prodávajícího o platební schopnosti kupujícího je prodávající oprávněn bez předpokladu naplnění jiných dalších práv Prodávajícího jednostranně upravit platební podmínky sjednané v kupní smlouvě, zejména zkrátit splatnost, případně požadovat platbu v hotovosti nebo platbu předem.

 

V/
Odpovědnost za vady zboží:

1)
Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém nebo obvyklém množství, jakosti a provedení. Prodávající u vlastních výrobků plně zaručuje, že dodané zboží bude po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu způsobilé k smluvenému nebo obvyklému účelu jeho použití. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací, nesprávným užíváním, nebo nesprávným skladováním nebo nesprávnou aplikací pokynů Prodávajícího, které jsou kupujícím známy nebo jsou obvykle známy (notorieta). Záruční opravy (práce i materiál) jsou bezplatné. Prodávající má nárok na odstranění reklamované vady jejím bezplatným odstraněním, pokud se strany nedohodnou jinak, a kupující toto bere na vědomí a s tímto počítá. Záruční opravy jsou prováděny toliko po předložení záručního listu a na základě kontroly údajů výrobního štítku a záručního listu. Záruční opravy jsou bezplatně prováděny pouze v běžné pracovní době od 7 hodin do 15,30 hodin každého pracovního dne.

2)
U opravy cizích výrobků Prodávající zaručuje plnou funkčnost dodaných dílů po dobu 6 měsíců od uvedení do provozu po provedení opravy. Prodávající má nárok na odstranění reklamované vady bezplatným odstraněním, pokud se strany nedohodnou jinak, jak je shora uvedeno.

3)
Za provozní údržbu klimatizační jednotky dodané Prodávajícím odpovídá výhradně její uživatel.

4)
Prodávající poskytuje pozáruční servis dodaného vlastního výrobku za úhradu po celou dobu životnosti klimatizační jednotky.

5)
Majitel jednotky ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu jestliže:
– nebyla provedena servisní
prohlídka autorizovaným
servisem do 1 roku od uvedení
do provozu a nebyly dodrženy
servisní podmínky údržby
– byla závada způsobena:
– nesprávnou obsluhou
– provozem v rozporu s Návody na
obsluhu a údržbu
– mechanickým poškozením
– zásahem do konstrukce a
ovládání jednotky provedeném
neoprávněnou osobou

6)
Majitel jednotky trvale ztrácí nárok na bezplatné odstranění vad nebo jakýkoliv jiný reklamační nárok v záruční době v následujících případech:
– Při poškození jednotky událostí v tzv. vyšší moci, zejména při živelné pohromě, úderu blesku, požáru (pokud nebyl způsoben vadou klimatizační jednotky) atd.
– Při zjištěných rozporech mezi výrobními čísly v záručním listu a štítku jednotky
– Pokud opravy v záruční době budou prováděny kýmkoliv jiným než Prodávajícím, při jakýchkoliv neoprávněných zásazích do jednotky po dobu záruky kýmkoliv jiným než oprávněnou osobou Prodávajícího
– Při neoprávněných zásazích do údajů záručního listu kýmkoliv jiným než oprávněnou osobou Prodávajícího

7)
V případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, provedení nebo balení podmínkám stanoveným v této kupní smlouvě, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen bezodkladně prodávajícímu oznámit a rovněž hodnověrným způsobem prokázat.
Jakékoliv oznámení o vadách (reklamace) musí obsahovat:
– označení kupní smlouvy (potvrzené objednávky atd.), faktury a dodacího listu, případně průvodního listu zakázky nebo opravného listu
– popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje,
– počet nebo objem vadného zboží,
– způsob zjištění vady zboží.

Součástí oznámení musí být výrobní štítek zboží, bez jeho předložení se reklamace nepovažuje za uplatněnou.

8)
Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do konce sjednané záruky a uplatnit svůj nárok. Zjevné vady musí být uplatněny u prodávajícího písemně nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží nebo ode dne dojití zboží do místa určení. Pokud kupující neoznámí vady ve výše uvedených lhůtách, jeho právo na reklamaci vad zaniká.

9)
Jestliže je kupní smlouva vadami porušena zásadním a podstatným způsobem, může kupující požadovat:
– opravu zboží, tedy bezplatným odstraněním vad, které má přednost vždy, pokud se strany nedohodnou jinak
– přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupení od kupní smlouvy.

10)
Kupující je povinen vady plnění oznámit neprodleně po jejich zjištění, a to pod sankcí zániku nároků na odstranění vad a jiných reklamačních nároků, a to z toho důvodu, aby Prodávající odstraněním vad mohl zabránit větším škodám a vadám na zboží.

11)
Smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy a povahu zboží konstatují a sjednávají limitaci náhrady škody ze strany Prodávajícího tak, že úhrnná škoda, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti se smlouvou a dalšími plněními za aplikace Obchodních podmínek, a za níž prodávající odpovídá, činí maximálně částku rovnající se kupní ceně za úspěšně reklamované zboží, sjednané v příslušné kupní či jiné smlouvě, k níž se vznik škody kupujícímu váže.

12)
Zboží musí být kupujícím převzato a opatrováno s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo k poškození zboží.

 

VI/
Okolnosti vylučující odpovědnost:

1)
Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
a) v důsledku vyšší moci; v případě, že vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky.
b) v důsledku zásahu úředních míst, která znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

2)
Za okolnost vylučující odpovědnost se tak považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

 

VII/
Doložka a obligační statut:

1)
Pokud nebylo ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry ze smlouvy vyplývající, vznikající a s ní související, platným právem České republiky. Vylučuje se aplikace Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

2)
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění dle smlouvy nemají přednost před ujednáními ve smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

3)
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 OZ se v tomto případě nepoužije.

 

VIII/
Uzavírací doložka:

1)
Obě strany se zavazují neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám, které získaly v souvislosti s obchody podle smlouvy, případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo zájmy a práva jedné ze smluvních stran.

 

IX/

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017.

Ve Skořenicích, dne 1.1.2017

ve smyslu ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále uvedeného Prodávajícího (popř. téhož subjektu v pozici. Zhotovitele)

Prodávající:

EKOKLIMA A/C s.r.o., sídlem Skořenice čp. 142, IČ: 287 81 864, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27015, zastoupená jednatelem Ladislavem Šebetkou

vyhlašuje Obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 Nového Občanského zákoníku

následovně:

 

I/
Úvodní ustanovení:

1)
Prodávající provádí výrobu a prodej chladicích a klimatizačních jednotek (dále jen jednotky), servis, opravy a údržbu takto vyrobených a prodaných vlastních výrobků (služby), a servis, opravy a údržbu (služby) jiných výrobků, strojů a zařízení. Provádí instalaci, montáž a uvedení do provozu chladicích a klimatizačních jednotek vlastních i jiných výrobců.

2)
Tyto Obchodní podmínky jsou vyvěšeny na webových stránkách Prodávajícího na internetu, a každému Kupujícímu jsou tak známy a dostupné k seznámení.
Při obchodním jednání o uzavření kupních a jiných smluv Prodávající odkáže na vlastní webové stránky ohledně těchto Obchodních podmínek, popř. jiným způsobem zajistí seznámení druhé strany s obsahem těchto Obchodních podmínek.

3)
Veškeré obchodní a jiné smlouvy (dále jen Obchody) uzavřené v rámci předmětu vlastní podnikatelské činnosti Prodávajícího s druhými stranami jsou uzavřené podle těchto Obchodních podmínek (určení obsahu smlouvy), pokud ve vlastní smlouvě kupní nebo jiné není ujednáno něco jiného. V případě rozporu mezi vlastní, uzavřenou, kupní nebo jinou smlouvou a Obchodními podmínkami má přednost ujednání podle vlastní uzavřené kupní nebo jiné smlouvy.

4)
Pro smlouvy uzavřené Prodávajícím, shora označeným, mohou platit Obchodní podmínky druhé strany pouze tehdy, pokud je to výslovně ujednáno, nebo ze všech okolností obchodu plyne jednoznačným způsobem, že smluvní strany měly vůli při tom kterém konkrétním obchodu se řídit obchodními podmínkami druhé strany, tedy strany odlišné od Prodávajícího podle těchto Obchodních podmínek.

 

II/
Uzavření kupní nebo jiné smlouvy s kupujícím nebo jiným zákazníkem:

1)
Obchody jsou uzavírány následovně:
– Písemnou smlouvou s podpisy obou stran na jedné listině, nebo
– Smlouvou s podpisy obou stran na dvou nebo více listinách, včetně e-mailové komunikace (není nutný elektronický podpis, pokud je e-mail komunikace průkazná a zřetelná a jasná) formou objednávky a jejího potvrzení, popř. jinou určitou a srozumitelnou komunikací, ze které zřetelně plyne záměr obou stran příslušnou smlouvu uzavřít
– Ústní, tedy i telefonickou, formou, kde jedna strana druhé pošle nejpozději do 3 dnů potvrzení o provedeném ujednání poštou nebo e-mailem na adresu druhé strany, a druhá strana nezpochybní neprodleně obsah ujednání podle zaslaného potvrzení

2)
Objednávka kupujícího nebo vlastní obsah uzavřené smlouvy musí obsahovat následující údaje:
– specifikace požadovaného zboží
– specifikace požadované dokumentace, dodané spolu se zbožím
– požadované množství
– požadovaný termín dodání
– jednotková kupní cena nebo jiný způsob určení kupní ceny, jinak je
dodáno zboží za cenu u Prodávajícího v čase obvyklou
– označení prodávajícího a kupujícího
– obdobné údaje v potřebném rozsahu v případě zajištění servisu, opravy, údržby Prodávajícím, popř. Prodávajícím jako Zhotovitelem

3)
Smluvní strany tímto prohlašují, že elektronická výměna dat prováděná na základě této Smlouvy má povahu písemně učiněného právního úkonu a je rovnocenná s jinak běžně užívanou formou písemného styku a zároveň výslovně berou na vědomí, že takovým přenosem zpráv mohou vzniknout závazky, které jsou právně platné a na jejichž základě se lze domáhat plnění povinností.
Smluvní strany se zavazují, že nebudou úkony učiněné na základě této Smlouvy jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že úkon byl učiněn formou elektronické výměny dat. Smluvní strany tímto prohlašují, že elektronické zprávy a záznamy jsou přijatelným důkazním materiálem a rovněž se zavazují, že nenapadnou ani nezpochybní důkazní přípustnost úkonů učiněných formou elektronické výměny dat.

 

III/
Dodání zboží či služeb:

1)
Prodávající zboží (plnění) dodá ve lhůtě, která je dohodnuta mezi stranami ve smlouvě, uzavřené postupem shora v Obchodních podmínkách popsaných. Obvyklá dodací lhůta zboží činí 30 dnů od potvrzení objednávky, popř. u služeb 10 dnů od potvrzení objednávky pro poskytnutí služeb ( servis, opravy, údržba). Pokud není ujednáno jinak, platí obvyklé lhůty Prodávajícího pro splnění smlouvy.
Kupující je povinen zboží (plnění) převzít v uvedené lhůtě po předchozím oznámení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn plnit smlouvu i po částech, a kupující je povinen převzít i částečné plnění.

2)
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zboží není dodáno (nebo služby poskytnuty) ani do 40 dnů po uplynutí dohodnuté doby plnění nebo obvyklé lhůty plnění, pokud není dohodnuta doba splnění dodávky zboží nebo služeb.

3)
Spolu se zbožím Prodávající dodá i potřebné dokumenty, a to ve stejné lhůtě, není-li ujednáno jinak.

4)
Místem splnění smlouvy kupní nebo o poskytnutí služeb je vždy provozovna Prodávajícího na adrese Skořenice 142, pokud není ujednáno jinak.

5)
Každou dodávku zboží doprovází Prodávající dodacím listem, s náležitým a průkazným obsahem, který je kupující povinen podepsat oprávněnou osobou a vrátit Prodávajícímu. Totéž platí pro dodávky služeb, kde místo dodacího listu je průvodní list zakázky (servis, oprava, montáž…). Pozáruční servis a mimozáruční servis bude prováděn a účtován na základě smlouvy či objednávky a montážních výkazů potvrzených zákazníkem, jinak vždy podle skutečného objemu poskytnutých služeb, pokud by zákazník odmítl potvrdit montážní výkaz skutečně provedených výkonů (servisní služby).

6)
Každá dodávka zboží a zakázka služeb je Prodávajícím splněna faktickým zajištěním dodávky zboží pro převzetí druhou stranou na místě splnění dle Obchodních podmínek nebo konkrétní smlouvy a faktickým provedením služeb, požadovaných druhou stranou. Dodávka zboží je splněna i tehdy, pokud je zboží připraveno k převzetí kupujícím na místě splnění, ale kupující zboží nepřevezme. Faktické splnění dodávky zboží a služeb Prodávajícím je rozhodující a dodávka zboží nebo služeb je splněna faktickým provedením i tehdy, pokud by druhá strana odmítla podepsat nebo nepodepsala dodací list nebo průvodní list zakázky, nebo by bezdůvodně odmítla převzetí zboží podle smlouvy. Prodávající má právo v této souvislosti uplatnit vůči kupujícímu nárok na zaplacení tzv. skladovného ve výši 0,1% z ceny skladovaného zboží denně, a to ve všech případech, kdy Prodávající ke dni splnění lhůty dodání zboží předmět kupní smlouvy připravil v místě splnění smlouvy k převzetí kupujícím, který však připravené zboží z jakéhokoliv důvodu nepřevzal.

7)
V případě, že kupující je v prodlení se svou povinností hradit jakýkoliv svůj finanční závazek vůči prodávajícímu, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění předmětného finančního závazku, aniž by se tím sám dostal do prodlení se splněním závazku dodat zboží nebo poskytnout službu.

8)
V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má Prodávající právo od kupní smlouvy nebo jiné smlouvy, o kterou se jedná, odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, jakož i nárok na ušlý zisk.

9)
Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího a odklad nabytí vlastnického práva kupujícího ke zboží trvá do doby, kdy kupující zaplatí celou jeho kupní cenu, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

IV/
Kupní cena a platební podmínky:

1)
Kupní cena či prostě cena plnění je sjednána v rámci konkrétních kupních smluv a jiných smluv (servis, oprava, údržba) jako cena smluvní. Kupní cenou, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, je obvyklá kupní ceny zboží nebo cena služeb u Prodávajícího v době uzavření konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o službách.

2)
Kupující (či objednatel) bude hradit dohodnutou cenu ve prospěch Prodávajícího na základě Prodávajícím řádně vystavené faktury se splatností 14 dnů od okamžiku vystavení kupujícímu (doručení faktury), když podle Obchodních podmínek platí fikce doručení třetím dnem po vystavení faktury prodávajícím, event. třetím dnem po předání faktury prodávajícím k poštovní přepravě kupujícímu nebo odeslání faktury elektronicky. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finanční částky, ke které se den splatnosti váže, na účet prodávajícího specifikovaný ve smlouvě nebo v souvisejícím účetním dokladu (faktuře). Fakturu lze vystavit a zaslat elektronicky, e-mailem.

3)
1. Kupující (či objednatel) není oprávněn zadržet cenu nebo její část z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči Prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní ceny, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných.

4)
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má Prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

5)
V případě důvodných pochybností Prodávajícího o platební schopnosti kupujícího je prodávající oprávněn bez předpokladu naplnění jiných dalších práv Prodávajícího jednostranně upravit platební podmínky sjednané v kupní smlouvě, zejména zkrátit splatnost, případně požadovat platbu v hotovosti nebo platbu předem.

 

V/
Odpovědnost za vady zboží:

1)
Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém nebo obvyklém množství, jakosti a provedení. Prodávající u vlastních výrobků plně zaručuje, že dodané zboží bude po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu způsobilé k smluvenému nebo obvyklému účelu jeho použití. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací, nesprávným užíváním, nebo nesprávným skladováním nebo nesprávnou aplikací pokynů Prodávajícího, které jsou kupujícím známy nebo jsou obvykle známy (notorieta). Záruční opravy (práce i materiál) jsou bezplatné. Prodávající má nárok na odstranění reklamované vady jejím bezplatným odstraněním, pokud se strany nedohodnou jinak, a kupující toto bere na vědomí a s tímto počítá. Záruční opravy jsou prováděny toliko po předložení záručního listu a na základě kontroly údajů výrobního štítku a záručního listu. Záruční opravy jsou bezplatně prováděny pouze v běžné pracovní době od 7 hodin do 15,30 hodin každého pracovního dne.

2)
U opravy cizích výrobků Prodávající zaručuje plnou funkčnost dodaných dílů po dobu 6 měsíců od uvedení do provozu po provedení opravy. Prodávající má nárok na odstranění reklamované vady bezplatným odstraněním, pokud se strany nedohodnou jinak, jak je shora uvedeno.

3)
Za provozní údržbu klimatizační jednotky dodané Prodávajícím odpovídá výhradně její uživatel.

4)
Prodávající poskytuje pozáruční servis dodaného vlastního výrobku za úhradu po celou dobu životnosti klimatizační jednotky.

5)
Majitel jednotky ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu jestliže:
– nebyla provedena servisní
prohlídka autorizovaným
servisem do 1 roku od uvedení
do provozu a nebyly dodrženy
servisní podmínky údržby
– byla závada způsobena:
– nesprávnou obsluhou
– provozem v rozporu s Návody na
obsluhu a údržbu
– mechanickým poškozením
– zásahem do konstrukce a
ovládání jednotky provedeném
neoprávněnou osobou

6)
Majitel jednotky trvale ztrácí nárok na bezplatné odstranění vad nebo jakýkoliv jiný reklamační nárok v záruční době v následujících případech:
– Při poškození jednotky událostí v tzv. vyšší moci, zejména při živelné pohromě, úderu blesku, požáru (pokud nebyl způsoben vadou klimatizační jednotky) atd.
– Při zjištěných rozporech mezi výrobními čísly v záručním listu a štítku jednotky
– Pokud opravy v záruční době budou prováděny kýmkoliv jiným než Prodávajícím, při jakýchkoliv neoprávněných zásazích do jednotky po dobu záruky kýmkoliv jiným než oprávněnou osobou Prodávajícího
– Při neoprávněných zásazích do údajů záručního listu kýmkoliv jiným než oprávněnou osobou Prodávajícího

7)
V případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, provedení nebo balení podmínkám stanoveným v této kupní smlouvě, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen bezodkladně prodávajícímu oznámit a rovněž hodnověrným způsobem prokázat.
Jakékoliv oznámení o vadách (reklamace) musí obsahovat:
– označení kupní smlouvy (potvrzené objednávky atd.), faktury a dodacího listu, případně průvodního listu zakázky nebo opravného listu
– popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje,
– počet nebo objem vadného zboží,
– způsob zjištění vady zboží.

Součástí oznámení musí být výrobní štítek zboží, bez jeho předložení se reklamace nepovažuje za uplatněnou.

8)
Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do konce sjednané záruky a uplatnit svůj nárok. Zjevné vady musí být uplatněny u prodávajícího písemně nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží nebo ode dne dojití zboží do místa určení. Pokud kupující neoznámí vady ve výše uvedených lhůtách, jeho právo na reklamaci vad zaniká.

9)
Jestliže je kupní smlouva vadami porušena zásadním a podstatným způsobem, může kupující požadovat:
– opravu zboží, tedy bezplatným odstraněním vad, které má přednost vždy, pokud se strany nedohodnou jinak
– přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupení od kupní smlouvy.

10)
Kupující je povinen vady plnění oznámit neprodleně po jejich zjištění, a to pod sankcí zániku nároků na odstranění vad a jiných reklamačních nároků, a to z toho důvodu, aby Prodávající odstraněním vad mohl zabránit větším škodám a vadám na zboží.

11)
Smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy a povahu zboží konstatují a sjednávají limitaci náhrady škody ze strany Prodávajícího tak, že úhrnná škoda, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti se smlouvou a dalšími plněními za aplikace Obchodních podmínek, a za níž prodávající odpovídá, činí maximálně částku rovnající se kupní ceně za úspěšně reklamované zboží, sjednané v příslušné kupní či jiné smlouvě, k níž se vznik škody kupujícímu váže.

12)
Zboží musí být kupujícím převzato a opatrováno s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo k poškození zboží.

 

VI/
Okolnosti vylučující odpovědnost:

1)
Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
a) v důsledku vyšší moci; v případě, že vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky.
b) v důsledku zásahu úředních míst, která znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

2)
Za okolnost vylučující odpovědnost se tak považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

 

VII/
Doložka a obligační statut:

1)
Pokud nebylo ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry ze smlouvy vyplývající, vznikající a s ní související, platným právem České republiky. Vylučuje se aplikace Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

2)
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění dle smlouvy nemají přednost před ujednáními ve smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

3)
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 OZ se v tomto případě nepoužije.

 

VIII/
Uzavírací doložka:

1)
Obě strany se zavazují neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám, které získaly v souvislosti s obchody podle smlouvy, případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo zájmy a práva jedné ze smluvních stran.

 

IX/

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017.

Ve Skořenicích, dne 1.1.2017

Mapa webu

Přihlašte se k odběru novinek

Mapa webu

Přihlašte se k odběru novinek

© - EKOKLIMA A/C. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Ondřej Švadlena