Ochrana osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Ochrana osobních údajů dle GDPR

1. Společnost EKOKLIMA A/C s.r.o. (dále jen „Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro obchodní činnost (dále jen „Osobní údaje“).

2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
a. zaevidování objednávky
b. zpracování nabídky
c. úkony spojené s fakturací
d. uzavření smlouvy
e. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

3. Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:
a. osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby
b. pro účel vymahatelnosti pohledávky také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU.

5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
a. Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Osobních údajů, přičemž Společnost může požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
b. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
c. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud
– již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
– odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
– vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
– zpracování je protiprávní nebo
– to ukládá zákonná povinnost.
d. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud
– popíráte přesnost Osobních údajů,
– zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
– Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano
– nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
e. Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

6. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti EKOKLIMA A/C s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese klima-eko@chocen.cz.

7. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů na stránkách www.uoou.cz.

8. Poskytnutí Osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

10. V případě, že bude Společnost chtít užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce www.uoou.cz.

Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Ochrana osobních údajů dle GDPR

1. Společnost EKOKLIMA A/C s.r.o. (dále jen „Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro obchodní činnost (dále jen „Osobní údaje“).

2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
a. zaevidování objednávky
b. zpracování nabídky
c. úkony spojené s fakturací
d. uzavření smlouvy
e. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

3. Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:
a. osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby
b. pro účel vymahatelnosti pohledávky také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU.

5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
a. Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Osobních údajů, přičemž Společnost může požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
b. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
c. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud
– již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
– odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
– vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
– zpracování je protiprávní nebo
– to ukládá zákonná povinnost.
d. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud
– popíráte přesnost Osobních údajů,
– zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
– Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano
– nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
e. Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

6. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti EKOKLIMA A/C s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese klima-eko@chocen.cz.

7. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů na stránkách www.uoou.cz.

8. Poskytnutí Osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

10. V případě, že bude Společnost chtít užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce www.uoou.cz.

Mapa webu

Přihlašte se k odběru novinek

Mapa webu

Přihlašte se k odběru novinek

© - EKOKLIMA A/C. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Ondřej Švadlena